Algemene voorwaarden E-sigaret Almere

 

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met en opdrachten aan E-sigaret Almere, ingeschreven in de kamer van koophandel met het nummer 64554880 gevestigd te Almere, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen en te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

 

Artikel 2: Aanbod en levering


Het aanbod van E-sigaret Almere is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is E-sigaret Almere in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 3: Prijzen


De prijzen zoals vermeld op de website zijn de prijzen die E-sigaret Almere hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4: Betaling


Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 dagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van E-sigaret Almere. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 10 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling.

Indien is overeengekomen dat betaling op van het bovenstaande afwijkende wijze na verzending van een factuur plaatsvindt en binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden dan heeft E-sigaret Almere het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Artikel 5: Herroepingsrecht


Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. De terug gestuurde producten dienen in de originele verpakking te zitten en nog in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt danwel indien voor E-sigaret Almere aannemelijk is dat ze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal E-sigaret Almere dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. E-sigaret Almere zal over het te retourneren bedrag geen rente vergoeden.

Artikel 6: Garantie


E-sigaret Almere garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer heeft dus recht op een deugdelijk product. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk danwel per e-mail te melden aan E-sigaret Almere. Gelieve altijd eerst contact opnemen met onze klantenservice alvorens het product te retourneren. Indien het product defect of ondeugdelijk is zullen de kosten voor het retourneren gedekt worden door E-sigaret Almere. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van E-sigaret Almere terecht zijn dan zal E-sigaret Almere een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal E-sigaret Almere het aankoopbedrag vergoeden. E-sigaret Almere is nimmer aansprakelijk voor schade danwel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. Zie hier de garantie termijn voor producten. E-sigaret Almere biedt geen garantie indien producten gebruikt worden in combinatie met producten die niet bij E-sigaret Almere aangeschaft zijn.

Artikel 7: Gegevensbeheer


E-sigaret Almere zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. E-sigaret Almere conformeer zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Artikel 8: Overmacht


E-sigaret Almere is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag E-sigaret Almere haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid


E-sigaret Almere is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval E-sigaret Almere aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van E-sigaret Almere om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van E-sigaret Almere beperkt tot het aankoopbedrag.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud


E-sigaret Almere blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens E-sigaret Almere, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan E-sigaret Almere danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen.

Artikel 11: Voorrang algemene voorwaarden E-sigaret Almere


Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van E-sigaret Almere dan zullen de algemene voorwaarden van E-sigaret Almere steeds voorgaan.

Artikel 12: Rechtskeuze


Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg locatie Roermond.